Regulamin Programu lojalnościowego

 • 1 Postanowienia ogólne
 1. Regulamin określa warunki organizacji programu mającego na celu wsparcie promocji marki i produktów Hemp King (dalej zwanego: „Programem”).
 2. Organizatorem Programu jest BIODIO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Białymstoku przy ul. Choroszczańskiej 24 (15-732, Białystok), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla w Białymstoku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000826666, NIP: 5423393334, REGON: 385435834 (dalej zwana: „Organizatorem”).
 3. Program prowadzony jest od dnia [20.08.2020] do odwołania.
 4. W sprawach związanych z Programem można kontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: info@hempking.eu bądź pod numerem telefonu: +48 884 734 844 (opłata za połączenie zgodnie z taryfą operatora).
 5. Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie na stronie sklepu internetowego prowadzonego przez Organizatora pod adresem: https://hempking.eu/pl/regulamin-hempclub (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”) z możliwością pobrania i wydrukowania.
 • 2 Zasady udziału w Programie
 1. Program skierowany jest do wszystkich osób dokonujących zakupów produktów marki Hemp King w Sklepie Internetowym.
 2. Przez cały okres trwania Programu każda osoba, która wyraziła wolę wzięcia udziału w Programie poprzez rejestrację na stronie https://hempking.eu/pl/hempclub/ i dokonała  jednorazowo (tj. w ramach jednego zamówienia) zakupu produktu/produktów marki Hemp King w Sklepie Internetowym za kwotę co najmniej 250 (dwieście pięćdziesiąt) złotych (zwana dalej: „Uczestnikiem”), otrzymywać będzie kod rabatowy (dalej zwany: „Kodem Rabatowym”). Kod Rabatowy przesyłany będzie na adres mailowy podany przy składaniu zamówienia.
 3. Kod Rabatowy uprawnia do skorzystania z 12 % rabatu na produkty oferowane w Sklepie Internetowym na zasadach określonych poniżej.
 4. W celu skorzystania z rabatu, o którym mowa w § 2 ust. 3 Regulaminu, wymagane jest wpisanie Kodu Rabatowego w procesie składania zamówienia na produkty w Sklepie Internetowym.
 5. Skorzystanie z Kodu Rabatowego jest możliwe przy jednym (dowolnie wybranym przez Uczestnika) zamówieniu składanym w Sklepie Internetowym w okresie 4 miesięcy od pierwszego zamówienia, w którym Uczestnik otrzymał Kod Rabatowy (jeżeli na przykład Kod Rabatowy otrzymany został 1 czerwca danego roku, to może on zostać wykorzystany w okresie od 1 czerwca do 30 września tego roku). Po tym okresie kod traci ważność a jednocześnie uczestnik traci szansę na otrzymanie Karty Stałego Klienta.
 6. Kody Rabatowe nie łączą się z innymi promocjami (w tym nie łączą się z innymi rabatami)
 7. Kody Rabatowe nie dotyczą zakupów z kategorii kosmetyki konopne https://hempking.eu/p/lkosmetyki-konopne/ i waporyzatory https://hempking.eu/pl/waporyzatory/ oraz zestawy https://hempking.eu/pl/zestawy/
 8. Kody Rabatowe nie podlegają wymianie na gotówkę lub ekwiwalent pieniężny.
 • 3 Karta Stałego Klienta
 1. Spełnienie warunków, o których mowa w 2 ust. 2 Regulaminu, wiąże się również z otrzymaniem przez Uczestnika karty stałego klienta, uprawniającej do skorzystania z rabatu na produkty oferowane w Sklepie Internetowym na zasadach określonych poniżej (zwanej dalej: „Kartą Stałego Klienta”).
 1. Karta Stałego Klienta uprawnia do skorzystania z 25 % rabatu (zwanego dalej: „Rabatem Stałego Klienta”) na produkty oferowane w Sklepie Internetowym na zasadach określonych poniżej.
 2. W celu otrzymania Karty Stałego Klienta uczestnik musi dokonać minimum 3 zakupy w okresie 9 miesięcy. Każde zamowienie na kwotę minimum 250 zł.
 3. W celu skorzystania z Rabatu Stałego Klienta wymagane jest wpisanie numeru Karty Rabatowej w procesie składania zamówienia na produkty w Sklepie Internetowym.
 4. Skorzystanie z Rabatu Stałego Klienta jest możliwe przy każdym zamówieniu składanym w Sklepie Internetowym.
 5. Rabat nie dotyczy zakupów z kategorii kosmetyki konopne https://hempking.eu/p/lkosmetyki-konopne/ i waporyzatory https://hempking.eu/pl/waporyzatory/ oraz zestawy https://hempking.eu/pl/zestawy/
 6. Rabat Stałego Klienta nie łączy się z innymi promocjami (w tym nie łączą się z innymi rabatami)
 7. Rabat Stałego Klienta nie podlega wymianie na gotówkę lub ekwiwalent pieniężny.
 8. Karta Stałego Klienta pozostaje ważna, o ile uczestnik programu złoży zamówienie minimum co 4 miesiące z wykorzystaniem Rabatu Stałego Klienta.
 • 4 Postępowanie reklamacyjne
 1. Reklamacje dotyczące przebiegu Programu mogą być zgłaszane do Organizatora na piśmie (na adres wskazany w Regulaminie) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: info@hempking.eu
 2. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko zgłaszającego reklamację, wskazanie powodu reklamacji, wskazanie treści żądania, oraz – w przypadku reklamacji składanych na piśmie – adres zgłaszającego reklamację.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora, co nie wyklucza prawa do dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich zgłoszenia Organizatorowi.
 5. Zgłaszający reklamację powiadomiony zostanie o decyzji w sprawie reklamacji listem poleconym (przesłanym na adres podany w reklamacji) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (w przypadku zgłoszenia reklamacji w tym trybie).
 • 5 Dane Osobowe

Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności Sklepu Internetowego dostępnej pod adresem:

 • 6 Postanowienia końcowe
 1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w treści Regulaminu. O zmianach w treści Regulaminu Uczestnicy zostaną powiadomieni z 14-dniowym wyprzedzeniem, poprzez ogłoszenie na stronie internetowej prowadzonej pod adresem: hempking.eu oraz w drodze korespondencji mailowej (na adres poczty elektronicznej podany przez Uczestnika przy składaniu zamówienia, o którym mowa w 2 ust. 2 Regulaminu).
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia Programu w każdym czasie, bez konieczności podania przyczyny, pod warunkiem powiadomienia o tym Uczestników z 30-dniowym wyprzedzeniem. Powiadomienie o zakończeniu Programu dokonywane jest poprzez publikacje stosownej informacji na stronie internetowej prowadzonej pod adresem: hempking.eu oraz w drodze korespondencji mailowej (na adres poczty elektronicznej podany przez Uczestnika przy składaniu zamówienia, o którym mowa w 2 ust. 2 Regulaminu).
 3. Zakończenie Programu przez Organizatora nie narusza praw Uczestników nabytych w okresie trwania Programu.
 4. Wszelkie spory wynikłe w związku z przeprowadzeniem Programu będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.