Firma BIODIO Sp. z o.o. Sp. k. korzysta z plików cookie związanych z wydajnością usług, serwisami społecznościowymi i treściami reklamowymi. Prosimy o zaakceptowanie plików i związane z nim przetwarzanie danych osobowych. Aby uzyskać więcej informacji kliknij przycisk „Więcej informacji”. Szczegóły znajdują sie w Polityce Prywatności.

Więcej informacji Akceptuję

Regulamin konkursu – fb

REGULAMIN KONKURSU

1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjmowane są następujące definicje:
a) Fanpage – profile społecznościowy Organizatora oraz Patrona w Serwisie Facebook, pod adresem adresem https://www.facebook.com/MMA.Marcin.Tybura, oraz instagram: https://www.instagram.com/tyburamarcin/?hl=pl oraz https://www.facebook.com/hempking.eu;
b) Komisja Konkursowa – powołani przez Organizatora dwaj przedstawiciele jego przedsiębiorstwa w celu nadzoru nad prawidłowością przebiegu Konkursu;
c) Konkurs – jednorazowe wydarzenie organizowane przez publikację i udostępnianie Postu Konkursowe, na Fanpagach Organizatora oraz Patrona w Serwisie Facebook, a także profilach społecznościowych na portalu należącym do Facebook, Inc. Instagram, stanowiący przyrzeczenie publiczne, definiowanego zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 1145);
d) Materiał – przejaw twórczej działalności Uczestnika wyrażony w sposób elektroniczny, za pomocą sieci technologiczno – komunikacyjnych (ICT) w tekstowej formie komentarza do Postu Konkursowego, przeznaczony na potrzeby niniejszego Konkursu;
e) Nagroda – produkt Patrona w postaci Olej CBD 10%, Bio Białko konopne, Bio Acerola, Olej CBD 5%, Bio Chlorella, Herbatka konopna
f) Patron – BIODIO Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Choroszczańskiej 24, 15 – 732 Białystok, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorstw prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, numer KRS: 0000826666, REGON: 385435834, NIP: 5423393334, o kapitale zakładowym Spółki w wysokości 5000,00 PLN;
g) Post Konkursowy – post na Fanpage’u Organizatora w Serwisu Facebook, stanowiący konkurs, interpretowany zgodnie z przepisami dotyczącymi przyrzeczenia publicznego zawartymi w Kodeksie cywilnym, opublikowany przez Organizatora dnia [30.12.2021];
h) Organizator – Marcin Tybura
i) Serwis – serwisy społecznościowy portalu Facebook ,a także ich narzędzia, którego nazwy są definiowane i rozumiane zgodnie z dotyczącymi Serwisu Facebook regulaminami i przepisami wewnętrznymi;
j) Strona konkursowa – strona obsługiwana w ramach profilu Fanpage’u serwisu Facebook, pod adresem https://www.facebook.com/MMA.Marcin.Tybura, oraz instagram: https://www.instagram.com/tyburamarcin/?hl=pl

k) Uczestnik – osoba posiadająca profil społecznościowy w Serwisie Facebook, zgłaszająca swój udział w Konkursie poprzez zamieszczenie komentarza o odpowiedniej treści do Postu Konkursowego.
l) Witryna – strona internetowa Patrona pod adres www.hempking.eu

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Przewidziany Regulaminem konkurs ma na celu promocję BIODIO Sp. z o.o. Sp. k. i produktów sprzedawanych w ramach działalności gospodarczej Patrona.
2. Organizatorem Konkursu jest Marcin Tybura
3. Konkurs rozpoczyna się dnia 30.12.2020 i trwa do 1.01.2021 do 23:59.
4. Informacje na temat Konkursu dostępne są na profilu społecznościowym Organizatora w serwisie Facebook oraz należącego do Serwisu portalu Instagram pod adresem https://www.facebook.com/MMA.Marcin.Tybura , oraz instagram: https://www.instagram.com/tyburamarcin/?hl=pl (dalej: „Fanpage”), dostępnego w ramach sieci łączności na odległość.
5. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej: „Regulamin”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi na terenie Polski przepisami prawa.
6. Konkurs odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
7. Warunkiem dokonania zgłoszenia swojego udziału w Konkursie jest:
a) bycie osobą fizyczną w rozumieniu Kodeksu cywilnego;
b) bycie osobą pełnoletnią i posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych w rozumieniu przepisów prawa polskiego;
c) posiadanie profilu społecznościowego w Serwisie Facebook, który nie jest fałszywy, oszukańczy, wprowadzający w błąd i nie stanowi podszywania się pod inną osobę oraz nie stanowi strony, grupy czy wydarzenia;
d) zapoznanie się z warunkami uczestnictwa w Konkursie wskazanymi w Regulaminie;
e) pozytywna weryfikacja Uczestnika przez Organizatora oraz Patrona;
8. W przypadku braku spełnienia:
a) któregokolwiek z wyżej wymienionych warunków
b) podleganie pod przesłankę wykluczającą możliwość udziału w Konkursie
c) brak udzielenia zgody na którykolwiek z warunków Konkursu , wskazanych w Regulaminie,
zgłoszenie Uczestnika nie jest przyjmowane bądź odstępuje się od przyjętego zgłoszenia udziału w Konkursie na zasadach w Regulaminie wskazanych.
9. Nad prawidłowością sposobu przebiegu Konkursu czuwa Komisja Konkursowa, składająca się z dwóch przedstawicieli, powołanych przez Patrona.

§ 2
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba, która poza innymi warunkami wskazanymi w Regulaminie, spełnia łącznie poniższe kryteria:
a) jest osobą fizyczną i nie jest pracownikiem lub współpracownikiem Organizatora bądź Patrona lub członkiem ich rodzin, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodzeństwo małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające w związkach partnerskich,
b) jest osobą pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych,
c) posiada konto w Serwisie, a dane zawarte w profilu tej osoby są prawdziwe, nie wprowadzają w błąd, nie są wynikiem oszustwa, są zgodne z regulaminem Serwisu ,
d) profil społecznościowy nie stanowi strony, grupy lub wydarzenia w rozumieniu regulaminu i przepisów dotyczących Serwisu,
e) posiada profil w Serwisie uzupełniony prawdziwymi danymi osobowymi Uczestnika,
f) wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych na warunkach Regulaminu w celu przeprowadzenia Konkursu i przyjęła do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne dla uczestnictwa w Konkursie, na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i przysługuje jej prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia odwołania zgody na ich przetwarzanie oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania,
g) zaakceptowała Regulamin,
h) wykonała zadanie konkursowe wskazane w §3 pkt 1, zgodnie z Regulaminem.
2. Uczestnik może zapraszać do Konkursu swoich znajomych z Serwisu oraz może udostępniać swoje zgłoszenie z aplikacji konkursowej na swoich profilach społecznościowych na zasadzie swoich dobrowolnych działań. Wykorzystanie prywatnych osi czasu obsługiwanych w ramach profilów społecznościowych Serwisu czy połączeń ze znajomymi nie jest warunkiem uczestnictwa w Konkursie.

§ 3
ZASADY KONKURSU

1. Zadaniem Uczestnika jest w dniach od 30.12 do 1.01.2021 do 23:59:
a) zapoznać się z treścią Regulaminu dostępnego na stronie https://hempking.eu/pl/regulamin-konkursu-fb/
b) odpowiedzieć, w formie komentarza do Postu Konkursowego, przez odpowiedź na pytanie: Jak według Ciebie wygląda konopne śniadanie mistrza
c) Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko raz.
2. Niedopuszczalne jest tworzenie wielu kont przez jednego i tego samego Uczestnika w celu wprowadzenia w błąd Organizatora lub Patrona.
3. Uczestnik zamieszczając Materiał wyraża jednocześnie zgodę na:
a) przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora i Patrona w zakresie niezbędnym do organizacji i przeprowadzenia Konkursu na warunkach Regulaminu, w tym do wysyłki nagród i kontaktu z Uczestnikiem, w razie przyznania mu nagrody za udział w Konkursie,
b) dokonywanie przez Organizatora lub Patrona, bez potrzeby uzyskiwania dodatkowej zgody, opracowań Materiału w zakresie niezbędnym z punktu widzenia technicznego oraz organizacyjnego do umieszczenia Materiału na Stronach Internetowych oraz Stronach Konkursowych, a także rozstrzygnięcia Konkursu. Organizator oraz Patron zastrzegają, iż charakter Materiału nie zostanie zmieniony w sposób nieodpowiadający pierwotnemu celowi, a ewentualne rozpowszechnienie Materiały nastąpi z podaniem imienia i nazwiska Uczestnika, wynikającego z danych zamieszczonych w profilu społecznościowym Serwisu.
c) publikację przez Organizatora na jego Stronie Internetowej oraz Stronie Konkursowej, a także przez Patrona na jego Fanpage’u i Witrynie Patrona danych osobowych obejmujących kategorie danych osobowych, takich jak:
– imię i nazwisko,
– dane o lokalizacji,
– adres zamieszkania.
5. Przesyłając Materiał do Konkursu i akceptując Regulamin Konkursu, Uczestnik Konkursu oświadcza, że:
a) posiada pełnię praw autorskich do Materiału,
b) Materiał nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich,
c) wyraża zgodę na rozpowszechnianie i modyfikację Materiału na Stronie Internetowej i Fanpage’u Organizatora, na profilach społecznościowych Organizatora, Fanpage’u Patrona oraz Witrynie Patrona,
d) nie zachodzą jakiekolwiek podstawy do zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń w związku z rozpowszechnianiem i modyfikacją Materiału na Stronie Internetowej lub Konkursowej Organizatora bądź Witrynie Patrona lub na profilach społecznościowych Organizatora i Patrona,
e) udziela niewyłącznej, nieodwołalnej, nieodpłatnej zgody na korzystanie z Materiału przez Organizatora oraz Patrona na następujących polach eksploatacji:
– zwielokrotniania, utrwalania, sporządzania cyfrowego zapisu udostępnionego Materiału, wprowadzania Materiału do pamięci cyfrowej, w tym w szczególności przetwarzania na zasadzie tzw. cloud computing (przetwarzanie w chmurze obliczeniowej),
– wprowadzania Materiału do własnych baz danych, bądź w postaci oryginalnej bądź w postaci fragmentów,
– w zakresie rozpowszechniania Materiału w sposób inny niż określony powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Materiału w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem Internetu lub innych sieci komunikacji na odległość,
– tworzenie dzieł zależnych, w tym o charakterze komercyjnym.
6. Organizator oraz Patron wspólnie oświadczają, że:
a) w przypadku wystąpienia uzasadnionych lub uprawdopodobnionych roszczeń osoby trzeciej z tytułu naruszenia dóbr osobistych albo praw autorskich poprzez publikację Materiału, Organizator oraz Patron wspólnie zastrzegają sobie prawo do bezzwłocznego usunięcia Materiału oraz dyskwalifikacji Uczestnika,
b) zastrzegają sobie prawo do weryfikacji przesyłanego przez Uczestnika Materiału i zdyskwalifikowania Uczestnika w przypadku, gdy Materiał będzie zawierał treści niezgodne z tematyką Konkursu, naruszające prawo, zasady współżycia społecznego, zasady kultury języka polskiego, dobre obyczaje, uczucia, w tym uczucia religijne lub w inny sposób naruszające prawa i dobre imię osób trzecich lub w inny sposób naruszający prawa i dobre imię osób trzecich.
7. Niewykonanie któregokolwiek z warunków przedstawionych w § 3 powoduje dyskwalifikację Uczestnika.
8. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. Każdy Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie w każdym czasie do ogłoszenia wyników Konkursu, poprzez poinformowanie Patrona o chęci zrezygnowania przesyłając odpowiednią informację drogą elektroniczną na adres e-mail: info@hempking.eu.

§ 4
WYNIKI KONKURSU

1. Wyłonienie zwycięzców Konkursu nastąpi do dnia 4.01.2021, poprzez podanie wyników Konkursów na Stronie Konkursowej Fanpage’u Organizatora i udostępnienie ich na Fanpage’u Patrona .
2. Zwycięzców wyłoni powołana w tym celu przez Organizatora Komisja Konkursowa powołana w tym celu przez Organizatora, składająca się z 2 pracowników Patrona. Zadaniem Komisji będzie w szczególności:
a) nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu,
b) wyłonienie Zwycięzców Konkursu,
c) rozpatrywanie reklamacji uczestników.
3. Zwycięzcą zostaną osoby, których prace konkursowe w postaci Materiałów, które przy uwzględnieniu czasu środkowoeuropejskiego, widocznego przy danym komentarzu do Postu Konkursowego uzyskają przymiot pierwszeństwa zamieszczenia oraz zdaniem Komisji Konkursowej będą najciekawsze.
4. Komisja dokona wyboru zwycięzców.
5. Dokonując wyboru zwycięzców Komisja weźmie pod uwagę:
a) przede wszystkim pierwszeństwo w zamieszczeniu Materiału i poprawność odpowiedzi,
b) poprawność odpowiedzi. Osoby które najbliżej będą poprawnej odpowiedzi dotyczące: „Jak według Ciebie wyglada konopne śniadanie mistrza?” Sposób ujęcia tematu pod względem kreatywności, twórczości, poziomu językowego, merytorycznego oraz estetyki językowej zamieszczonego Materiału.
6. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej w wiadomościach prywatnych za pośrednictwem Serwisu, lub bezpośrednio w komentarzach pod odpowiedziami osób które zostały wyłonione jako zwycięzcy.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Konkursu. O powodach i przyczynach decyzji poinformuje Uczestników Konkursu na Stronie Internetowej oraz na Stronie Konkursowej.
8. W przypadku:
a) nieodebrania przez Zwycięzców Konkursu Nagrody w terminie 14 dni od jej wysłania przez Organizatora, z przyczyn leżących po stronie Zwycięzców Konkursu,
b) stwierdzenia przez Organizatora po rozwiązaniu Konkursu naruszenia przez Zwycięzców Konkursu postanowień Regulaminu,
nagroda przepada na rzecz Organizatora, a Zwycięzcy, których dotyczy którykolwiek z powyższych przypadków utracą tytuł Zwycięzców Konkursu oraz prawo do otrzymania Nagrody.

§ 5
NAGRODY

1. Nagrodami w Konkursie są:
a) Olej CBD 10%,
b) Bio Białko konopne,
c) Bio Acerola,
d) Olej CBD 5%,
e) Bio Chlorella,
f) Herbatka konopna
2. Nagrody stanowią produkt Patrona.
3. W ramach Konkursu wyłaniani są:
– jeden zwycięzca za najciekawszy komentarz – Olej CBD 10% + Bio Białko konopne + Bio Acerola
– jeden zwycięzca który jako pierwszy udzieli prawidłowej odpowiedzi (nieedytowany, z prawidłową odpowiedzią i oznaczeniem) – Bio Białko konopne + olej cbd 5%
– jeden zwycięzca który jako drugi ucięli poprawnej odpowiedzi (nieedytowany, z prawidłową odpowiedzią i oznaczeniem) – Bio Chlorella
– trzech oznaczonych znajomych którzy podadzą prawidłową odpowiedź otrzyma Herbatkę konopną
– 10 osób, które udzielą prawidłową odpowiedź, otrzyma rabat do sklepu Hempking o wartości 12%!

– Nagrody nie podlegają zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.
4. Uczestnicy, którym zostały przyznane Nagrody, nie mogą przenieść praw do przyznanej im Nagrody na osoby trzecie.
5. W celu realizacji prawa do Nagrody Zwycięzcy zobowiązani są przesłać Patronowi poprzez Fanpage swoje imię, nazwisko, numer telefonu oraz adres zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ciągu 7 dni od daty jego wyłonienia pod rygorem utraty prawa do Nagrody.
6. Uczestnicy, którym została przyznana Nagroda, mają prawo zrzec się prawa do przyznanej im Nagrody, składając Patronowi stosowne oświadczenie na piśmie, przesłane przesyłką pocztową na adres: ul. Choroszczańska 24, 15 -732 Białystok, lub drogą elektroniczną na adres info@hempking.eu.
7. Patron wyśle do Zwycięzców Nagrodę pocztą lub pocztą kurierską w ciągu 14 dni od daty wyłonienia zwycięzców na adres zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przesłany w wiadomości, o której mowa w pkt 5 powyżej.
8. Zwycięzcy tracą prawo do Nagrody, bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec Organizatora oraz Patrona, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się nieprawdziwe.
9. Odmowa przekazania danych umożliwiających Patronowi opłacenie podatku dochodowego od osób fizycznych jest równoznaczne z odmową przyjęcia Nagrody.

§ 6
REKLAMACJE

1. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do treści danych osobowych przetwarzanych na potrzeby Konkursu oraz ich poprawiania.
2. Podanie przez Uczestnika danych osobowych wskazanych w treści Regulaminu jest dobrowolne, niemniej jednak jest warunkiem koniecznym udziału w Konkursie.
3. Dopuszcza się skierowane na adres pocztowy lub elektroniczny Patrona, wskazany w § 5 pkt 7 Regulaminu.
4. Reklamacja rozpatrywana jest w terminie czternastu dni od doręczenia.
5. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres korespondencyjny Uczestnika oraz dokładny opis reklamacji, wraz z uzasadnieniem zawierającym wskazanie umotywowanych odpowiednio przyczyn reklamacji.
6. Powiadomienie o rezultacie rozstrzygnięcia reklamacji nastąpi w formie pisemnej, skierowanej przesyłką pocztową lub w formie elektronicznej, na adres wskazany przez Uczestnika składającego reklamację, w terminie siedmiu dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.
7. Reklamacje zostaną dopuszczalne w terminie trzydziestu dni od dnia podania wyników Konkursu na Stronie Konkursowej. Reklamacje, które wpłynęły po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane.

§ 7
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorami danych osobowych Uczestników Konkursu w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tekst jedn. Dz.Urz. UE L Nr 119, str.1, dalej jako: RODO) przetwarzanych w ramach niniejszego Konkursu są Organizator oraz Patron (zwani dalej „Współadministratorami”). Dane osobowe będą przetwarzane za zgodą Użytkownika w celu organizacji Konkursu, rozliczenia należności publicznoprawnych oraz w celu wykonywania licencji, o której mowa w §3 pkt 5 pkt e, wyraźnie i jasno udzieloną przez akceptację regulaminu.
2. Współadministratorzy zobowiązują się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 RODO
3. Współadministratorzy zobowiązują się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.
4. Współadministratorzy zobowiązują się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji Umowy.
5. Współadministatorzy zobowiązują się zapewnić zachowanie w tajemnicy, (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b RODO) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w przedsiębiorstwie Patrona lub Organizatora, jak i po jego ustaniu.

§ 8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Konkurs nie jest w żaden sposób organizowany, sponsorowany, popierany ani prowadzany przez zarządzającą Serwisem spółkę Facebook Ireland Ltd.
2. Facebook Ireland Ltd. nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu ani jakiekolwiek roszczenia wynikłe w związku z uczestnictwem w Konkursie.
3. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc. z siedzibą w Menlo Park. Użycie tego znaku towarowego na potrzeby niniejszego Konkursu następuje zgodnie z postanowieniami regulaminu Serwisu.
4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu.
5. W sprawach z Konkursem związanych można kontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem wiadomości prywatnych na Fanpage’u Organizatora pod adresem https://www.facebook.com/MMA.Marcin.Tybura bądź z Patronem za pośrednictwem wiadomości prywatnych na Fanpage’u Patrona www.facebook.com/hempking.eu lub za pośrednictwem wiadomości e-mail na info@hempking.eu
6. Wszelkie dane Uczestników, którzy wzięli udział w Konkursie zostaną, w zależności od zakresu przetwarzania, poddane niezwłocznie anonimizacji lub usunięte, chyba że obowiązujące prawo polskie lub unijne nakazuje ich przechowywanie.
7. Postanowienia zawarte w § 8 pkt 7 dotyczą także kopii danych.
8. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
9. Regulamin dostępny jest przez cały okres trwania Konkursu … [tu podać adres odnośnika, gdzie będzie można zapoznać się z regulaminem]